Gebruiksvoorwaarden MediaMasters

MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlandse expertisecentrum op het gebied van mediawijsheid dat in 2008 is opgericht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

MediaMasters bestaat uit de onderdelen Game, Club en Wall.

Gebruik van informatie verkregen middels deze website en andere daarmee gelieerde websites is voor risico van de gebruiker. Mediawijzer.net spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin MediaMasters als portal fungeert en informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Mediawijzer.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Mediawijzer.net heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen en wordt aangestuurd door vijf organisaties: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Kennisnet, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO en Koninklijke Bibliotheek.

Mediawijzer.net en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, noch gebruik van aangeboden content dan wel content waarnaar wordt verwezen.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Mediawijzer.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Mediawijzer.net is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van schade vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Mediawijzer.net en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de websites welke door Mediawijzer.net en haar partners worden beheerd en ontwikkeld. Tevens is Mediawijzer.net niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de websites of de servers van Mediawijzer.net die de informatie toegankelijk maken.

Aansprakelijkheid van Mediawijzer.net voor directe en indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van klanten van gebruiker of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van websites welke door Mediawijzer.net worden aangeboden, ontwikkeld of beheerd, is volledig uitgesloten.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.

Privacyverklaring Mediawijzer.net

Mediawijzer.net gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Mediawijzer.net diensten en producten.

Door u aan Mediawijzer.net verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doeleind om deelname aan MediaMasters door u, en de door u aangemelde klas(sen), te faciliteren.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden welke Mediawijzer.net heeft verbonden aan deelname aan MediaMasters, geeft u uitdrukkelijk toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens voor het hierboven genoemde doeleind.

De persoonsgegevens van de Mediawijzer.net gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt.

De gegevens die op deze website worden doorgegeven, worden enkel gebruikt voor communicatie tussen u en Mediawijzer.net. Indien u toestemming heeft gegeven door het aanklikken van het keuzevakje, geeft u Mediawijzer.net toestemming om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Mediawijzer.net. U kunt zich hiervoor ook weer afmelden.

Mediawijzer.net draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/ of persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van Mediawijzer.net in het systeem van Mediawijzer.net alsmede in de door Mediawijzer.net in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn.

Meer informatie over de doelstellingen, voorwaarden en privacybeleid van Mediawijzer.net kunt u vinden op www.mediawijzer.net/privacy-statement.

Inzage

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om inzage te krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. Indien de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens aan Mediawijzer.net heeft verstrekt middels daartoe gemachtigde schoolleiding, kan ook deze schoolleiding inzage krijgen. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. De gebruiker kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden tot de privacyfunctionaris van Mediawijzer.net via e-mailadres info@mediawijzer.net.

De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage verifiëren en de indiener daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan. Een wijzigingsverzoek van een gebruiker wordt door Mediawijzer.net binnen een termijn van vier weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan een gebruiker Mediawijzer.net verzoeken om de van hem opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Mediawijzer.net eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van vier weken.

MediaMasters Wall

Naast de overige voorwaarden die hier staan weergegeven, gelden voor de MediaMasters Wall aanvullend de volgende bepalingen.

Het gebruiken en bezoeken van de MediaMasters Wall is voor eigen risico. Mediawijzer.net is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door onvolledige, onjuiste of mogelijk ongepaste content, of voor het niet of gebrekkig functioneren van de MediaMasters Wall.

Foto’s, video’s en berichten op de MediaMaster Wall worden door leerlingen geplaatst na goedkeuring door de eigen leerkracht. De leerkracht is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem/haar goedgekeurde berichten. Mediawijzer.net is niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Mediawijzer.net gaat zorgvuldig om met privacy en de persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de MediaMasters Wall. Gebruikers van de MediaMasters Wall respecteren andermans privacy en plaatsen alleen berichten, foto’s en video’s met de nadrukkelijke toestemming van de personen die daarin voorkomen.

De berichten op de MediaMasters Wall mogen geen rechten van anderen schenden, waaronder het auteursrecht. Leerlingen en leerkrachten mogen geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen, of materiaal waarop eigendomsrechten van anderen rusten, openbaar maken of verveelvoudigen tenzij zij daartoe zelf nadrukkelijk toestemming voor hebben gekregen. Mediawijzer.net is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het materiaal dat op de MediaMasters Wall wordt geplaatst.

Onverminderd het voorgaande heeft Mediawijzer.net eenzijdig het recht om materiaal (foto’s, filmpjes en berichten) te verwijderen. Ook mogen accounts van gebruikers die naar het inzicht van Mediawijzer.net onrechtmatige content plaatsen, worden geblokkeerd.

Door het aanklikken van het keuzevakje, gaat u akkoord met de hiervoor genoemde voorwaarden voor het gebruik van de MediaMasters Wall.

Derden

Verstrekking door Mediawijzer.net van persoonsgegevens aan derden, vindt slechts plaats op grond van een wettelijke verplichting of met uitdrukkelijke instemming van de gebruiker. Verder verstrekt Mediawijzer.net geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Mediawijzer.net kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Mediawijzer.net in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot een website ontwikkeld en/of beheerd door Mediawijzer.net, dan wel de diensten van Mediawijzer.net. In de browserinstellingen kan de gebruiker en/of de schoolinstelling de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Mediawijzer.net verleent niet meer kunnen worden gebruikt. Mediawijzer.net wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Mediawijzer.net:

Bezoekadres

Mediawijzer.net
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

Postadres

Mediawijzer.net
Postbus 1060
1200 BB Hilversum

info@mediawijzer.net

© juni 2017